vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ

Bột sữa nguyên liệu
Soft Ice-Cream (chất nhũ hóa, ổn định)
Đường Maltose
Gua-gum
Các hương liệu cho kem
Máy nấu trộn (Cooking Liquid Mixer)
Máy làm thạch JELY (rau câu)