vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Pre-Dust
Là một loại bột "lót" trong ứng dụng sản phẩm thủy sản.

Được sản xuất theo đơn đặt hàng, tùy theo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cuả các khách hàng


Batter-mix
Tempura
Bread Crum