vietnamese - english
Trang chủ| Hỗ trợ| Tham khảo| Tìm kiếm| Liên hệ
Bread Crum
Bột vảy bên ngoài của các sản phẩm lăn bột (có độ dính) với các ngành chế biến thuỷ sản. Sảm phẩm đẹp có nhiều màu, kích cỡ, cứng hoặc mềm (theo đặt hàng)


Pre-Dust
Batter-mix
Tempura